Disclaimer Bedrijfsnaam.nl

⇩ Download disclaimer als PDF

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bedrijfsnaam.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bedrijfsnaam.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Bedrijfsnaam.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Bedrijfsnaam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Bedrijfsnaam.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Bedrijfsnaam.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Bedrijfsnaam.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Bedrijfsnaam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Bedrijfsnaam.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bedrijfsnaam.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bedrijfsnaam.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bedrijfsnaam.nl.

Affiliate links

In onze artikelen en op onze pagina’s kunnen affiliate links staan. Wanneer je via één van deze links een aankoop doet, ontvangen wij een kleine commissie van de verkoper. Dit is een kleine vergoeding voor het doorsturen van onze bezoekers.

Op deze manier kunnen wij onze website draaiende houden en jullie blijven voorzien van (gratis) informatie. Door iets via onze link te kopen, steun je ons in het schrijven van nieuwe content. Producten worden voor jou nooit duurder als je gebruikmaakt van onze links.

Wij promoten alleen producten waar wij zelf in geloven en die we zelf ook gebruiken.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bedrijfsnaam.nl op deze pagina.