Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Aanbieder
Bedrijfsnaam.nl, gevestigd aan de Obliehoren 38, 2201 VG te Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 59780533, hierna te noemen: “Aanbieder”.

Bedrijfsnaam.nl houdt zich bezig met het aanbieden van domeinnamen, logo’s en grafische diensten in de breedste zin van het woord.

Bedrijfsnaam
Een bedrijfsnaam bestaat uit een domeinnaam met een logo.

Dienst(en)
Alle diensten geleverd door aanbieder. Hieronder valt onder anderen, doch niet uitsluitend, de verkoop van  domeinnamen, het ontwerpen van een logo’s en grafische diensten in de breedste zin van het woord.

Afnemer
Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die te kennen geeft een domeinnaam met logo te willen kopen of op enige andere wijze gebruik wil maken van de door Aanbieder aangeboden diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, offertes en/of aanbiedingen tussen de Aanbieder en de Afnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing indien de diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Door het aankopen van een bedrijfsnaam en/of logo, dan wel door gebruik te maken van enige andere dienst van Aanbieder, aanvaardt de Afnemer automatisch deze Algemene Voorwaarden.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Indien de Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat de Aanbieder in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De Aanbieder en de Afnemer zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden te worden uitgelegd.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk door de Aanbieder van de hand gewezen.

Artikel 3 –Wijzigingen:

 1. Aanbieder is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) aan de Afnemer kenbaar gemaakt.
 2. Eventuele wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen enkel van kracht zijn nadat de wijziging aan de Afnemer kenbaar is gemaakt.
 3. Indien de Afnemer na de bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten van de Aanbieder, dan accepteert de Afnemer onherroepelijk de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden.
 4. Indien de handelsnaam van de Aanbieder wijzigt, indien de onderneming een andere eigenaar krijgt of indien de rechtsvorm van de onderneming verandert, dan blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Op de website van de Aanbieder zullen altijd de meest recente Algemene Voorwaarden te vinden zijn.

Artikel 4 – Overeenkomsten, offertes en/of aanbiedingen:

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de Aanbieder en de Afnemer tot stand komen. Een overeenkomst komt in principe, doch niet uitsluitend, tot stand doordat de Aanbieder bedrijfsnamen aanbiedt op zijn website en de Afnemer te kennen geeft een bedrijfsnaam aan te willen schaffen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat de Afnemer te kennen geeft een dienst of product van de Aanbieder af te willen nemen. Door elektronisch te betalen via de webshop gaat de Afnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Voorts kunnen overeenkomsten ook tot stand komen door middel van aanbiedingen en/of offertes.
 3. Overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Afnemer komen schriftelijk of elektronisch tot stand.
 4. De Aanbieder kan een bestelling zonder opgave van reden weigeren.
 5. Aanbiedingen en/of offertes die de Aanbieder, op welke wijze dan ook, aan de Afnemer stuurt zijn vrijblijvend. Tussen partijen komt in deze gevallen pas een overeenkomst tot stand indien de Afnemer de aanbieding en/of offerte aanvaard en de Aanbieder dit vervolgens schriftelijk heeft bevestigd.
 6. De Aanbieder kan niet aan een offerte en/of aanbieding gehouden worden, indien de Afnemer redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevat(ten).
 7. Indien de aanvaarding van de Afnemer op enige wijze afwijkt van hetgeen vermeld in de offerte en/of aanbieding van de Aanbieder, dan is de Aanbieder hier onder geen beding aan gebonden, tenzij de Aanbieder hier specifiek mee instemt.
 8. In het geval de Aanbieder de Afnemer per e-mail een offerte en/of aanbieding verstuurt, dan zal hij daarin steeds de geldigheidsduur vermelden. Indien in een offerte en/of aanbieding geen termijn voor aanvaarding wordt gesteld, dan verloopt de geldigheid van de offerte en/of aanbieding veertien (14) dagen na dagtekening.
 9. De in een offerte en/of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 10. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst:

 1. De Aanbieder voert de werkzaamheden op grond van zijn overeenkomst met de Afnemer uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. De Afnemer zal, tijdig en voor eigen rekening, alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst aan de Aanbieder verstrekken. Informatie is nodig indien Aanbieder aangeeft dat hij deze gegevens nodig heeft, of indien de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Indien de Afnemer de benodigde informatie niet tijdig of overeenkomstig de afspraken aan Aanbieder verstrekt, dan kan de Afnemer geen aanspraak maken op een te late uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder heeft indien dit het geval is het recht zijn werkzaamheden te beëindigen, op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven, bij de Afnemer in rekening te brengen.
 4. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor fouten en/of schade die het gevolg zijn van door de Afnemer aan hem verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten:

 1. Betaling kan geschieden door middel van elektronische overboeking op de website, door het overboeken van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van de Aanbieder of op enige andere door de Aanbieder aangegeven wijze.
 2. Facturen die overgeboekt dienen te worden naar het bankrekeningnummer van de Aanbieder, kunnen overgemaakt worden naar het bankrekeningnummer: NL 82 INGB 0006 3176 09, t.n.v.: Bedrijfsnaam.nl.
 3. De door de Aanbieder vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen, tenzij anders vermeld.
 4. De Aanbieder zal op zijn facturen steeds de uiterste betaaldatum vermelden. Indien echter geen betaaldatum is vermeld, dan zal steeds een termijn van veertien (14) dagen gehanteerd worden.
 5. Het staat de Aanbieder vrij om voor zijn werkzaamheden een voorschot te vragen. Indien de Aanbieder van de Afnemer een voorschot vraagt, dan zal hij pas na betaling van het voorschot aanvangen met zijn werkzaamheden.
 6. De Aanbieder en Afnemer kunnen gezamenlijk afspraken maken omtrent eventuele latere betaling van een factuur dan de van toepassing zijnde factuurdatum of eventuele betaling van de vergoeding in termijnen. Deze afspraken zullen altijd schriftelijk geschieden.
 7. Indien de Aanbieder enige opeisbare vordering op de Afnemer heeft, dan is de Aanbieder gerechtigd om eventuele lopende overeenkomst(en) te ontbinden of om zijn verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 8. Indien de Afnemer in verzuim is met de tijdige betaling van een opeisbare vordering, dan is deze alsdan een wettelijke rente over het betreffende factuurbedrag verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
 9. Eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 10. In het geval de Afnemer failliet gaat, indien er door hemzelf of door een ander (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd, indien hij onder curatele wordt gesteld of indien op enige andere wijze de gegronde vrees bestaat dat de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, is de Aanbieder gerechtigd om terstond betaling van al zijn vorderingen op de Afnemer te eisen. Dit kan de Aanbieder doen zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 7 –  Geheimhouding:

 1. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, zowel gedurende alsook na afloop van deze overeenkomst, geheim te houden.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
 3. De Aanbieder is wel gerechtigd om verkochte domeinnamen ten behoeve van promotiedoeleinden op zijn website weer te geven. De Aanbieder zal echter geen kopergegevens vermelden.
 4. Vertrouwelijke informatie mag enkel en alleen met een derde gedeeld worden indien de andere partij hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, indien het delen van de informatie nodig is voor het nakomen van één van de verplichtingen op grond van deze overeenkomst, indien de wet dit vereist of ter verdediging in een gerechtelijke procedure.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten:

 1. De Afnemer dient voorafgaand aan het gebruik van een logo, en/of een product-, merk-, bedrijfs- of domeinnaam zelf zorg te dragen dat er geen inbreuk gemaakt wordt op eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het gebruik van de domeinnamen en logo’s die bij hem zijn aangeschaft. De Afnemer vrijwaart de Aanbieder van alle aanspraken met betrekking tot eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Het eigendom van de domeinnaam en het auteursrecht op het logo zullen pas aan de Afnemer overgedragen worden, nadat betaling van het volledige verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden.
 3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om werken te gebruiken ten behoeven van promotie doeleinden.
 4. Het is het beleid van de Aanbieder om adequaat te reageren op elke klacht waarbij beweerd wordt dat er inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Aanbieder zal alle bij hem onder de aandacht gebrachte klachten onderzoeken. Indien aan de hand van dit onderzoek een inbreuk geconstateerd wordt, dan kan de Aanbieder -indien hij dit passend en geboden acht- gepaste maatregelen tegen de inbreuk nemen. Eventuele inbreuken kunnen bij de Aanbieder onder de aandacht gebracht worden door middel van het versturen van een mail aan: info@bedrijfsnaam.nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring:

 1. De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan;
  – gevolgschade;
  – gederfde winst/omzet;
  – gemiste besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen;
  – schade door bedrijfsstagnatie; en
  – immateriële schade.
 1. De Aanbieder is voorts niet aansprakelijk voor eventuele directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • zaakschade;
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van de Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden; en
 • de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Afnemer kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de betreffende (directe) schade.
 1. Enkel indien er bewezen kan worden dat er sprake is van schade die de Afnemer lijdt door tekortkomingen van de Aanbieder bij de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht en dat deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de Aanbieder, dan kan de Aanbieder binnen de grenzen van deze bepaling aansprakelijk gesteld worden voor directe schade.
 1. De aansprakelijkheid van de Aanbieder is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de ontvangen vergoeding(en) voor het betreffende product of verrichte werk.
 2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat de Afnemer aan hem onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. De Afnemer vrijwaart de Aanbieder van alle aanspraken met betrekking tot eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien de Aanbieder gehouden wordt om enige schade te vergoeden doordat er inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan zal de Afnemer verplicht zijn om hem schadeloos te stellen.

Artikel 10 – Overmacht:

 1. De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Indien er sprake is van overmacht zal de Aanbieder de Afnemer hiervan direct, doch zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 3. Indien de Aanbieder ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voor de opdracht is nagekomen, dan is de Aanbieder gerechtigd dit gedeelte aan de Afnemer te factureren.
 4. De Aanbieder heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele ontstane schade aan de andere partij.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst:

 1. De Aanbieder is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de Afnemer de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. In het geval de Afnemer failliet gaat, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of indien op enige andere wijze de gegronde vrees bestaat dat de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, is de Aanbieder gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de bestaande vorderingen van de Aanbieder op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van faillissement of van surseance van betaling, dient de Afnemer de Aanbieder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 4. Een ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting op grond van dit artikel heeft geen gevolgen voor reeds bestaande verschuldigde vergoedingen aan de Aanbieder. Deze dienen onverkort aan de Aanbieder voldaan te worden.
 5. Indien de Aanbieder over gaat tot ontbinding of opschorting, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding of schadeloosstelling van de Afnemer. De Afnemer is hiertoe uit hoofde van de wanprestatie wel toe verplicht. 

Artikel 12 – Annulering:

 1. Indien de Afnemer een consument betreft die een product koopt of een dienst van de Aanbieder afneemt, geldt voor hem een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd begint te lopen vanaf het moment dat het product verstrekt wordt of dat de dienst overeengekomen wordt.
 2. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing indien de Afnemer een product of dienst afneemt waarbij de Aanbieder maatwerk levert.
 3. Annulering van de overeenkomst, zoals omschreven in het eerste lid, dient schriftelijk te geschieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het modelformulier herroeping.

Artikel 13 – Klachten:

 1. Indien de Afnemer enige klacht(en) heeft over de door Aanbieder verrichte werkzaamheden, dan dient hij de Aanbieder hiervan binnen twee (2) weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen twee weken na afronding van de betreffende werkzaamheden op de hoogte te stellen. Dit kan door te mailen naar: info@bedrijfsnaam.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aanbieder hier adequaat op kan reageren.
 2. Eventuele klachten zullen de Aanbieder binnen twee weken beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt de Aanbieder dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.
 3. Indien een klacht – naar de mening van de Aanbieder – gegrond is, zal de Aanbieder de werkzaamheden alsnog verrichten en/of zijn fouten zo spoedig mogelijk herstellen.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is de Aanbieder aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 9 van deze Voorwaarden.

Artikel 14 –  Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en forumkeuze:

 1. Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of wanneer de Afnemer in het buitenland woont of gevestigd is.
 2. Partijen zullen, in het geval er sprake is van een klacht of een geschil, zich inspannen om in onderling overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 3. Indien partijen niet onderling tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen, zullen geschillen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag voorgelegd worden, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten of tenzij de partijen ervoor kiezen om het geschil op te lossen met behulp van mediation.
 4. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bedrijfsnaam.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 – Betaling in termijnen:

 1. Voor het aanschaffen van een domeinnaam is het eventueel mogelijk om in termijnen te betalen. De Afnemer kan hiervan gebruik maken door bij het op de productpagina te kiezen voor de optie ‘betaal in 3 termijnen’. De betaling zal in dat geval verspreid worden over drie maandelijkse termijnen. Deze maandelijkse termijnen zullen automatisch geïncasseerd worden. Afnemer is hiermee akkoord gegaan door het betaalscherm te doorlopen en door het vakje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken.
 2. Indien de Afnemer ervoor kiest om in termijnen te betalen zal hij na de eerste betaling de beschikking over de domeinnaam verkrijgen. De domeinnaam zal worden doorverwezen naar de gewenste hosting/bestemming op basis van DNS records. Na betaling van alle termijnen zal het eigendom van de domeinnaam volledig overgaan op de Afnemer.
 3. Indien betaling van één van de termijnen te laat is, dan zal aan de Afnemer een ingebrekestelling gestuurd worden. Ondanks dat er nog een ingebrekestelling verstuurd zal worden, is de Afnemer in verzuim vanaf het moment dat het maandelijks betaalde bedrag betaald had moeten worden.
 4. Indien betaling van één van de termijnen meer dan 30 dagen te laat is, vervalt het recht van de Afnemer op het eigendom van de domeinnaam. In dit geval zal er geen restitutie plaatsvinden van eerder gedane betalingen.
 5. Afnemer kan er, ondanks het afgeven van de automatische incasso, altijd voor kiezen om het verschuldigde bedrag eerder te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag eerder wordt voldaan, dan zal het eigendom van de domeinnaam overgaan op het moment van volledige betaling.
 6. De Afnemer zal gedurende de tijd dat hij de beschikking heeft verkregen over de domeinnaam, maar nog geen eigenaar is geworden, zorg dragen voor het in de lucht houden van de domeinnaam.

Laatst gewijzigd op: 23 februari 2023.